Защитен Дом

Това е проект, който е насочен към социализация и специална грижа за младежи с особени дарби и интереси. Те ще се подбират сред випускниците на интернатите чрез специални тестове за интелигентност и мотивация и по препоръка на техните преподаватели. С помощта на обучен
екип от специалисти, за срок от 12-18 месеца, младежите ще живеят в защитения дом, за да бъдат насърчавани да развият интересите в областта, в която са показали дарби. Ще могат да попълнят пропуските в средното си образование, ще изучават ускорено западен език и компютърна грамотност, специални предмети според интересите си, светски етикет, личностно себеизучаване и изграждане в групова и индивидуална работа, формиране на навици за здравословен начин на живот.За всеки от младежите ще бъде съставяна програма, съобразена с тяхната индивидуалност и крайни цели. В програмата им ще има часове за доброволен труд и неформално обучение. Участниците ще бъдат представяни на евентуални бъдещи работодатели. Ще бъдат насърчавани да продължат обучението си. Ще се търсят и възможности за изпращане на някои от тях за обучение в чужбина. При желание от тяхна страна, младежите ще бъдат насочвани и подкрепяни за изявите си и след напускането на защитения дом.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.