Дарителска сметка

Fibank (Първа Инвестиционна Банка)
BIC CODE FINVBGSF
Клиент: сдружение Достойно Ест
Номер на сметката:
В Български лева: BG63 FINV 9150 10UB476001
БУЛСТАТ на Достойно Ест: 175 46 48 98